Estadística de l'habitatge de lloguer social

Codi: 06 05 06PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 05. Habitatges, edificis i locals

Organismes responsables: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organismes col·laboradors: consells comarcals, ajuntaments

Cost directe estimat: 3.284 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de mediació per al lloguer social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'habitatges llogats a través de les borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/060506

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona informació del nombre de sol·licituds admeses al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya durant un any i el nombre de persones inscrites en aquest Registre a una data determinada.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Resultats publicats:

Demanda d'habitatge protegit

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2017 (capítol 4)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Habitatges de lloguer amb mediació social. Informació per àmbits (XLS)

Habitatges de lloguer amb mediació social. Informació municipal (XLS)

Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya 2017 (capítol 4) (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: