Saltar al contingut principal

Cerca de població

El cercador de població permet la consulta ràpida de l'última dada de població vigent de qualsevol àmbit territorial de Catalunya:

  • Catalunya (CAT)
  • províncies (PROV)
  • àmbits territorials de planificació del Pla territorial general de Catalunya (ATP)
  • comarques (COM)
  • municipis (MUN)
  • àmbits territorials inframunicipals recollits en el Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya: entitats col·lectives de població (EC), entitats singulars de població (ES), nuclis de població (NP) i disseminats de població (DIS)

La font de la informació és el Padró municipal d'habitants i la data de referència és cada 1 de gener des que es posa en marxa el Padró continu de població, després de l'última operació de renovació del Padró municipal d'habitants l'any 1996 (data de referència 1 de maig de 1996).

L'oficialització de les dades de població d'1 de gener de qualsevol any es produeix cap a finals del mateix any, quan el Consell de Ministres les aprova. La difusió d'aquestes dades per municipis i per àmbits territorials superiors és immediata. Durant el primer trimestre de l'any següent, amb l'explotació estadística de les dades padronals, es difonen les dades de població per àmbits territorials inframunicipals. Per tant, durant un període de temps, a principis d'any, les dades dels municipis i dels àmbits territorials superiors tenen data de referència 1 de gener de l'any anterior i les dades dels nivells territorials inframunicipals tenen data de referència 1 de gener de dos anys enrere.