Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Baix Penedès Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Vendrell, el 5.499 <4 : :
Cunit 1.925 <4 : :
Calafell 4.824 <4 : :
Resta de municipis 3.035 0 0,00 0,00
Baix Penedès 15.283 6 100,00 0,04
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic