Població estrangera per àmbits del Pla territorial M

Població estrangera per àmbits del Pla territorial. 2017 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.
Metropolità 4.823.361 630.275 60,52 13,07
Comarques Gironines 741.452 138.857 13,33 18,73
Camp de Tarragona 511.335 76.260 7,32 14,91
Terres de l'Ebre 179.508 28.120 2,70 15,67
Ponent 361.138 63.480 6,10 17,58
Comarques Centrals 398.767 44.299 4,25 11,11
Alt Pirineu i Aran 71.958 8.625 0,83 11,99
Penedès 468.311 51.446 4,94 10,99
Total 7.555.830 1.041.362 100,00 13,78

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles