Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Recollida selectiva
Recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus.
Residu municipal
Material inservible domèstic i residu de comerços, oficines, serveis i altres residus que, per la seva naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics.

Aspectes metodològics

La Unió Europea assenyala que una de les àrees d'actuació política és la gestió dels residus, d'acord amb els principis bàsics de generar-ne el mínim i gestionar-los d'una manera eficient.

La disponibilitat de dades estadístiques regulars, representatives i fiables sobre la generació, recollida i tractament de residus permetrà disposar d'una informació que descrigui la situació i l'estat dels residus, així com la comparació entre diferents territoris.

L'Agència de Residus de Catalunya publica anualment les dades de generació de residus municipals, a partir de les dades facilitades pels diferents ens locals responsables de la recollida i el tractament dels residus municipals.

A partir de l'any 2003, inclusivament per al càlcul de la generació per càpita, s'ha utilitzat la població padronal. L'any 2002 es va utilitzar la del Cens de població i habitatge 2001, i els anys 2001 i 2000 la de l'Estadística de població 1996. Convé considerar que la població estacional turística que suporten alguns municipis fa que tinguin una generació de residus per càpita més elevada.

A la recollida selectiva, la diferència entre el total de sumar els parcials geogràfics (comarques i àmbits del pla territorial) amb el total publicat de Catalunya és deguda a l'existència de residus comercials no territorialitzables. La tipologia "Altres" inclou els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), piles, medicaments, tèxtils, runes i altres residus especials i de deixalleria. L'autocompostatge, que s'ha considerat per primera vegada al 2012, s'ha inclòs en la tipologia "Matèria orgànica".

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".