Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Règim de tinença de la terra
Forma jurídica sota la qual actua el titular en l'explotació agrícola de les terres. Les formes més usuals són: propietat, arrendament, parceria i altres.
Règim de tinença de la terra. Altres
Forma jurídica que inclou terres explotades per cessió gratuïta en fideïcomís, en litigi, en precari, en censos, en règim comunal, etc.
Règim de tinença de la terra. Arrendament
Forma jurídica sota la qual el titular gaudeix dels profits de la terra mitjançant el pagament d'un cànon o renda, ja sigui en metàl·lic, en espècie o de totes dues maneres, independentment dels resultats de l'explotació.
Règim de tinença de la terra. Parceria
Forma jurídica sota la qual les terres propietat de terceres persones són cedides temporalment al titular mitjançant el pagament d'un percentatge del producte que en treu o de l'equivalent en efectiu.
Règim de tinença de la terra. Propietat
Forma jurídica sota la qual el titular té el dret de propietat, amb títol escrit o sense; també es considera propietat quan les terres han estat explotades pacíficament pel titular sense interrupció durant trenta anys com a mínim, sense pagament de renda. S'hi inclouen les terres en usdefruit.
Superfície agrícola utilitzada (SAU)
Terreny constituït per les superfícies de terres llaurades i les pastures permanents.

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".