Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 17,7 28,9 46,7
Girona 0,7 3,8 4,4
Lleida 0,4 1,0 1,3
Tarragona 2,0 1,6 3,6
Total 20,8 35,3 56,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.