Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Persona principal 45,7 45,2 45,5
Persona no principal 38,1 40,4 39,5
Total 42,7 42,3 42,5
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles