Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.206,8 767,9 1.974,7
Girona 152,9 97,5 250,4
Lleida 91,8 56,1 147,9
Tarragona 155,9 100,3 256,2
Total 1.607,4 1.021,7 2.629,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.