Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 7,1 10,0 17,1
De 20 a 24 anys 6,3 11,2 17,5
De 25 a 54 anys 7,4 14,1 21,5
De 55 anys i més 0,0 0,0 0,0
Total 20,8 35,3 56,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.