Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Assalariats 1.548,4 1.254,0 2.802,4
No assalariats 346,4 178,3 524,7
No classificables 245,6 265,5 511,2
Total 2.140,4 1.697,9 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.