Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 56,4
Indústries extractives, energia, aigua i residus 46,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 180,3
Química i cautxú 94,7
Metal·lúrgia 69,7
Maquinària, material elèctric i de transport 198,3
Construcció 228,2
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 164,4
Comerç detall 348,9
Transport i emmagatzematge 193,4
Hostaleria 233,7
Informació i comunicacions 120,8
Activitats financeres i assegurances 83,9
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 200,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 177,2
Administració pública 156,6
Educació 206,7
Sanitat i serveis socials 278,2
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 288,0
No classificables 511,2
Total 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.