Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 30,3 25,8 56,1
De 20 a 24 anys 126,7 109,8 236,5
De 25 a 54 anys 1.505,0 1.383,7 2.888,7
De 55 anys i més 339,0 278,4 617,4
Total 2.001,0 1.797,7 3.798,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.