Saltar al contingut principal
Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Província
Catalunya. 2018
 Barcelona   Girona   Lleida Tarragona    Total
Agricultura12,18,419,917,658,0
Indústria465,674,623,662,7626,6
Construcció147,423,515,825,8212,5
Serveis1.871,8233,8129,5230,02.465,1
Total2.496,9340,2188,9336,13.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 1.3.06
Trieu una opció T=Taula (2018)
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 Població ocupada T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Sector d'activitat (CCAE-93) T
 Sector d'activitat (CCAE-2009) T
 Sexe T
 Província T
 (+) Província T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.