Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe / Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Agricultura 22,4 5,3 27,7
Indústria 486,4 171,6 658,0
Construcció 182,9 10,0 192,8
Serveis 562,0 672,0 1.234,0
Total 1.253,7 858,8 2.112,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.