Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 11,7 10,3 22,0
De 20 a 24 anys 34,7 25,0 59,7
De 25 a 54 anys 135,8 144,7 280,5
De 55 anys i més 32,1 32,1 64,2
Total 214,3 212,1 426,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.