Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 106,9 110,4 217,3
De 20 a 24 anys 54,7 58,2 112,9
De 25 a 54 anys 89,4 232,0 321,4
De 55 anys i més 679,4 923,9 1.603,3
Total 930,4 1.324,5 2.254,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.