Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Espanya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Total 38.543,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.