Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Girona. 2019
    Valor
Total 624,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.