Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Lleida. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 18,9
Indústria 37,0
Construcció 26,0
Serveis 125,0
Total 207,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.