Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball Catalunya. 2020
    Valor
Total 184,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.