Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 56,6
De 20 a 24 anys 250,8
De 25 a 29 anys 356,8
De 30 a 34 anys 408,2
De 35 a 39 anys 495,5
De 40 a 44 anys 601,8
De 45 a 49 anys 553,1
De 50 a 54 anys 484,5
De 55 a 59 anys 383,5
De 60 a 64 anys 212,7
De 65 anys i més 39,1
Total 3.842,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.