Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional / Hores treballades
Catalunya. 2018
  Assalar.   No assal.     Total
Menys de 35 hores setmanals 843,1 97,5 940,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.771,4 174,3 1.945,8
45 hores setmanals i més 164,9 166,9 331,9
Total 2.834,1 528,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles