Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 24   25 a 54   55 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 103,4 688,9 148,3 940,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 92,0 1.545,5 308,3 1.945,8
45 hores setmanals i més 7,2 261,3 63,4 331,9
Total 211,6 2.598,7 551,9 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles