Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
De 16 a 24 anys 57,6
De 25 a 54 anys 30,0
De 55 anys i més 0,0
Total 87,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.