Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
  Població
 c. a part
Homes 2.547,5 1.740,6 1.615,9 124,7 20,8 795,5 11,3
Dones 2.696,3 1.229,9 1.050,0 179,9 35,3 1.466,4 0,0
               
De 16 a 24 anys 816,6 445,6 355,7 90,0 34,6 361,8 9,1
De 25 a 54 anys 2.749,5 2.233,1 2.041,5 191,6 21,5 514,2 2,2
De 55 anys i més 1.677,7 291,8 268,7 23,0 0,0 1.386,0 0,0
Total 5.243,8 2.970,5 2.665,9 304,6 56,1 2.262,0 11,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.