Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa, ocupada, assalariada i desocupada Catalunya. 2010
    Valor
Població activa 3.945,8
Població ocupada 3.249,1
Població assalariada 2.732,8
Població ocupada assalariada del sector privat 2.314,9
Població desocupada 696,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Les dades de població activa i desocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu, no són comparables amb les dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.