Skip to main content

25 — Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

    Short tag proposal

    Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques

    Heading of aggregated item 14 sectors industrials to which it belongs

    07 Cautxú i matèries plàstiques