Skip to main content

29520 — Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'elevadors i transportadors d'acció contínua per a treballs subterranis.
  • La fabricació de màquines de sondatge, perforació i realització de túnels.
  • La fabricació de màquines per al tractament de minerals pels procediments de garbellament, classificació, separació, etc.
  • La fabricació de formigoneres mescladores de morter.
  • La fabricació de tractors oruga.
  • La fabricació de màquines per al moviment de terres:
   • Explanadores i anivelladores, motoanivelladores i tragelles aplanadores, pales mecàniques, carregadores de pala, etc.
  • La fabricació de martinets i extractors de puntals, estenedors de morter, estenedors de betum, màquines per al tractament superficial del formigó, etc.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de maquinària per a la mineria i construcció.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de material d'elevació i manipulació (vegeu 29.22).
  • La fabricació de màquines eines per al treball de la pedra, inclosos els estris per foradar i cisellar la pedra (vegeu 29.403).
  • La fabricació de camions formigonera (vegeu 34.100).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.