Skip to main content

29564 — Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines i aparells per a la producció de rajoles, maons, pastes ceràmiques emmotllades, canonades, electrodes de grafit, etc.
  • La fabricació de màquines i equips específics diversos: màquines per al muntatge de làmpades elèctriques o electròniques, tubs (vàlvules) o bombetes, màquines per a la producció o el treball en calent de vidre o de manufactures de vidre, de fibra o fil de vidre, màquines i aparells per a la separació isotòpica, màquines i aparells per a la fabricació de cables, forns assecadors per a fusta, pasta de paper i cartó, etc.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de màquines o equips per al treball del cautxú endurit, de matèries plàstiques endurides o de vidre en fred (vegeu 29.403).
  • La fabricació d'aparells electrodomèstics (vegeu 29.710).
  • La fabricació de maquinària d'oficina i ordinadors i altre equip informàtic (vegeu 30).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.