Skip to main content

2312 — Extracció de roques i pissarres per a la construcció

    Extracció de pedra, pissarra, marbre, pedra calcària, granits, pòrfirs i basalts; també tallament, polvorització, trituració, etc., que es realitza simultàniament amb l'extracció.

    No s'hi inclou el tallament, la polvorització, la trituració, etc., d'aquests materials (agrupació 24), quan no es realitza simultàniament amb l'extracció.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.