Skip to main content

4315 — Teixidura (llevat de la teixidura de catifes i la de les indústries tèxtils diverses)