Skip to main content

4222 — Codificadors i correctors d'impremta

  Els codificadors i correctors d'impremta transcriuen i codifiquen informació: verifiquen i corregeixen proves i exerceixen altres tasques administratives semblants.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Transcriure i codificar informació, classificar informació a l'efecte del seu tractament informatitzat.
  • Classificar formularis i marcar-los amb números d'identificació.
  • Classificar documents per a l'arxivament o agrupar pàgines.
  • Escriure adreces a mà en circulars i sobres.
  • Acarar amb els originals les proves d'impremta i materials relacionats i corregir o assenyalar els errors d'acord amb una sèrie de signes establerts.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Codificadors de dades
  • Correctors de proves d'impremta

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Codificadors i correctors impremta

  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  4222 Codificadores y correctores de imprenta
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  4413 Coding, proof-reading and related clerks