Skip to main content

3429 — Altres professionals de suport de les administracions públiques de tasques d'inspecció, control i similars

  Aquest grup primari inclou els professionals de suport de les administracions públiques de tasques d'inspecció i control i similars no classificats en el subgrup 342 «Professionals de caràcter administratiu de duanes, tributs i similars que treballen en tasques pròpies de les administracions públiques».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari els agents de l'Administració pública que inspeccionen establiments per vetllar pel compliment dels reglaments i les normes relatius a pesos i mesures i al control de preus o salaris, i que remeten els casos excepcionals o importants als seus superiors.

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Sotsinspector d'hisenda (2950)
  • Tècnic en control de qualitat de l'alimentació (3073)
  • Tècnic en seguretat i higiene en el treball (3072)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres prof. suport administració pública, control