Skip to main content
Primary groups
Code Description
0010 Escala superior
0020 Escala mitjana
0030 Escala bàsica
1011 Membres del poder executiu
1012 Membres del poder legislatiu
1013 Membres del Consell General del Poder Judicial
1020 Personal directiu de les administracions públiques
1031 Alcaldes i regidors de les capitals de província
1032 Alcaldes i regidors d'altres ajuntaments
1041 Dirigents de partits polítics
1042 Dirigents d'organitzacions empresarials, sindicats de treballadors i altres organitzacions d'interès socioeconòmic
1043 Dirigents d'organitzacions humanitàries i altres organitzacions d'interès social
1110 Directors generals i presidents executius
1121 Directors de departaments de producció d'explotacions agràries, de caça, forestals i pesqueres
1122 Directors de departaments de producció d'empreses industrials
1123 Directors de departaments de producció d'empreses de construcció
1124 Directors de departaments d'operacions d'empreses de comerç
1125 Directors de departaments d'operacions d'empreses d'hoteleria
1126 Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions
1127 Directors de departaments d'operacions d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses
1128 Directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars
1129 Directors de departaments de producció i operacions d'altres empreses no classificades en altres apartats
1131 Directors de departaments d'administració i finances
1132 Directors de departaments de relacions laborals i recursos humans
1133 Directors de departaments de comercialització i vendes
1134 Directors de departaments de publicitat i relacions públiques
1135 Directors de departaments de subministrament i distribució
1136 Directors de departaments de serveis informàtics
1137 Directors de departaments de recerca i desenvolupament
1138 Directors de departaments de serveis mèdics
1139 Directors d'altres departaments especialitzats no classificats en altres apartats
1210 Gerents d'empreses de comerç a l'engròs amb menys de deu assalariats
1220 Gerents d'empreses de comerç al detall amb menys de deu assalariats
1311 Gerents d'hotels amb menys de deu assalariats
1312 Gerents de pensions amb menys de deu assalariats
1319 Gerents d'altres empreses d'hoteleria amb menys de deu assalariats
1320 Gerents d'empreses de restauració amb menys de deu assalariats
1401 Gerents d'explotacions agràries, de caça, pesca i silvicultura amb menys de deu assalariats
1402 Gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats
1403 Gerents d'empreses de construcció amb menys de deu assalariats
1404 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats
1405 Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats
1406 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu assalariats
1409 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats
1510 Gerents d'empreses de comerç a l'engròs sense assalariats
1520 Gerents d'empreses de comerç al detall sense assalariats
1611 Gerents d'hotels sense assalariats
1612 Gerents de pensions sense assalariats
1619 Gerents d'altres empreses d'hoteleria sense assalariats
1620 Gerents d'empreses de restauració sense assalariats
1701 Gerents d'explotacions agràries, de caça, pesca i silvicultura sense assalariats
1702 Gerents d'empreses industrials sense assalariats
1703 Gerents d'empreses de construcció sense assalariats
1704 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions sense assalariats
1705 Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses sense assalariats
1706 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars sense assalariats
1709 Gerents d'altres empreses sense assalariats
2011 Físics i astrònoms
2012 Meteoròlegs
2013 Químics
2014 Geòlegs i geofísics
2021 Matemàtics i actuaris
2022 Estadístics
2031 Analistes de sistemes i similars
2039 Altres professionals de la informàtica de nivell superior
2040 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit
2051 Enginyers civils (construcció i obres civils)
2052 Enginyers en electricitat
2053 Enginyers en electrònica i telecomunicacions
2054 Enginyers mecànics
2055 Enginyers químics
2056 Enginyers de mines
2057 Enginyers en metal·lúrgia i similars
2058 Cartògrafs i agrimensors
2059 Altres enginyers superiors llevat dels agrònoms
2111 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars
2112 Patòlegs, farmacòlegs i similars
2113 Agrònoms i similars
2121 Metges
2122 Odontòlegs
2130 Veterinaris
2140 Farmacèutics
2190 Altres professionals de la sanitat de nivell superior
2210 Professors d'universitats i altres centres d'ensenyament superior
2220 Professors d'ensenyament secundari
2231 Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics
2232 Inspectors d'ensenyament
2239 Altres professionals de l'ensenyament
2311 Advocats
2312 Fiscals
2320 Jutges i magistrats
2391 Notaris
2392 Registradors
2393 Procuradors
2399 Altres professionals del dret
2411 Professionals de la comptabilitat
2412 Professionals dels recursos humans
2413 Professionals de la publicitat i les relacions públiques
2419 Altres professionals de l'organització i l'administració d'empreses
2420 Economistes
2431 Sociòlegs, antropòlegs i similars
2432 Filòsofs, historiadors i professionals de les ciències polítiques
2433 Filòlegs, intèrprets i traductors
2434 Psicòlegs
2511 Escriptors, periodistes i similars
2512 Escultors, pintors i similars
2513 Compositors, músics i cantants
2514 Coreògrafs i ballarins
2515 Actors i directors de cinema, ràdio, televisió, teatre i similars
2521 Arxivers i conservadors de museus
2522 Bibliotecaris, documentalistes i similars
2530 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats
2611 Professionals de les ciències físiques
2612 Professionals de la meteorologia
2613 Professionals de les ciències químiques
2614 Professionals de les ciències geològiques
2621 Professionals de les ciències matemàtiques
2622 Professionals de l'estadística i similars
2631 Analistes d'aplicacions i programadors informàtics de nivell mitjà
2639 Altres professionals de la informàtica de nivell mitjà
2640 Arquitectes tècnics
2651 Enginyers tècnics en construccions civils
2652 Enginyers tècnics en electricitat
2653 Enginyers tècnics en electrònica i telecomunicacions
2654 Enginyers tècnics mecànics
2655 Enginyers tècnics químics
2656 Enginyers tècnics de mines i metal·lúrgia
2657 Enginyers tècnics cartògrafs i topògrafs
2659 Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles
2711 Professionals de les ciències biològiques i similars
2712 Enginyers tècnics agrícoles, forestals i similars
2720 Infermers
2811 Professors d'ensenyament primari
2812 Professors d'ensenyament infantil
2820 Professors d'educació especial
2831 Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
2839 Altres professors tècnics de formació professional
2911 Diplomats en comptabilitat
2912 Graduats socials i similars
2913 Tècnics d'empreses i activitats turístiques
2921 Ajudants d'arxiu i museu
2922 Ajudants de biblioteca i similars
2931 Diplomats en educació social
2939 Agents de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres diplomats en treball social
2940 Sacerdots de les diferents religions
2950 Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 1r cicle universitari, no classificats en altres apartats
3010 Delineants i dissenyadors tècnics
3021 Tècnics en ciències físiques i químiques
3022 Tècnics en enginyeria civil
3023 Tècnics en electricitat
3024 Tècnics en electrònica i telecomunicacions
3025 Tècnics en mecànica
3026 Tècnics en química industrial
3027 Tècnics en metal·lúrgia i mines
3029 Altres tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria
3031 Programadors d'aplicacions informàtiques i controladors d'equips informàtics
3032 Controladors de robots industrials
3041 Fotògrafs i operadors d'equips d'enregistrament d'imatge i so
3042 Operadors d'equips de ràdio i televisió, i telecomunicacions
3043 Operadors d'equips de diagnosi i tractament mèdic
3049 Altres operadors d'equips òptics i electrònics
3051 Oficials maquinistes
3052 Capitans i oficials de pont
3061 Pilots d'aviació i professionals similars
3062 Controladors aeris
3063 Tècnics en seguretat aeronàutica
3071 Tècnics en edificació, prevenció i investigació d'incendis
3072 Tècnics en seguretat en el treball
3073 Tècnics en control de qualitat
3111 Tècnics en ciències biològiques
3112 Tècnics agrònoms, zootècnics i forestals
3113 Assessors agraris i forestals
3121 Tècnics de laboratori sanitari
3122 Ajudants de veterinària
3123 Higienistes
3124 Ajudants d'odontologia
3125 Ajudants farmacèutics
3129 Altres tècnics en sanitat inclosos els de la medicina tradicional
3131 Professionals de la dietètica i la nutrició
3132 Òptics i optometristes
3133 Fisioterapeutes
3134 Terapeutes ocupacionals
3135 Logopedes
3136 Podòlegs
3211 Tècnics en educació infantil
3212 Tècnics educadors d'educació especial
3220 Instructors de vol, navegació i conducció de vehicles
3311 Intermediaris de canvi, borsa i finances
3312 Agents d'assegurances
3313 Agents immobiliaris
3314 Agents de viatges
3315 Taxadors i subhastadors
3316 Agents de compres
3319 Altres professionals de suport d'operacions financeres
3320 Representants de comerç i tècnics de vendes
3411 Secretaris administratius i similars
3412 Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars
3413 Tenidors de llibres
3414 Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i similars
3421 Agents de duanes i fronteres
3422 Professionals de suport de les administracions públiques de tributs
3423 Professionals de suport de les administracions públiques de serveis socials
3424 Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de llicències
3429 Altres professionals de suport de les administracions públiques de tasques d'inspecció, control i similars
3511 Consignataris
3512 Gestors de duanes
3513 Agents o intermediaris en la contractació de mà d'obra llevat dels representants d'espectacles
3519 Representants d'artistes, agents de venda d'espais publicitaris i similars
3521 Tècnics especialistes de la policia
3522 Suboficials de la guàrdia civil
3523 Detectius privats
3531 Educadors socials
3532 Animadors comunitaris
3539 Promotors de la igualtat d'oportunitats per a la dona i altres professionals de suport de la promoció social
3541 Decoradors
3542 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors
3543 Músics, cantants i ballarins d'espectacles de cabaret i similars
3544 Pallassos, prestidigitadors, acròbates i professionals similars
3545 Esportistes i professionals similars
3546 Professionals d'espectacles taurins
3550 Auxiliars laics dels cultes
4011 Empleats de comptabilitat i càlcul de nòmines i salaris
4012 Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris
4021 Empleats de control de subministrament i inventari
4022 Empleats d'oficina de serveis de producció
4023 Empleats d'oficina de serveis de transports
4101 Empleats de biblioteques i arxius
4102 Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta
4103 Agents d'enquestes
4104 Codificadors de dades
4105 Correctors d'impremta i similars
4210 Taquígrafs i mecanògrafs
4220 Enregistradors de dades
4300 Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
4400 Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
4510 Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina
4521 Empleats d'agències de viatges
4522 Recepcionistes d'establiments que no siguin oficines
4523 Telefonistes
4601 Caixers i taquillers, llevat dels de banca i correus
4602 Empleats de finestreta de banca i correus
4603 Crupiers i altres empleats de sales de joc i apostes
4604 Empleats de cases d'empenyorament i de préstecs
4605 Cobradors de factures, deutes i empleats similars
5010 Cuiners i altres preparadors de menjars
5020 Cambrers, bàrmans i similars
5030 Caps de cuina, cambrers i similars
5111 Auxiliars d'infermeria hospitalària
5112 Auxiliars d'infermeria d'atenció primària
5113 Assistents domiciliaris
5121 Mainaders
5129 Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars
5130 Perruquers, especialistes en tractaments de bellesa i treballadors similars
5141 Hostesses i auxiliars de vol o cambrers d'avió i vaixell
5142 Revisors, controladors de vagons llit i cobradors dels transports
5143 Guies i hostesses de terra
5150 Majordoms, ecònoms i similars
5191 Ajudes de cambra i similars
5192 Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors
5199 Altres treballadors de serveis personals
5210 Guàrdies civils
5221 Policies nacionals
5222 Policies autonòmics
5223 Policies locals
5230 Bombers
5240 Funcionaris de centres penitenciaris
5250 Guàrdies jurats i personal de seguretat privada
5291 Vigilants de piscines i platges, socorristes
5299 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat
5310 Models de moda, art i publicitat
5320 Encarregats de secció d'un comerç i similars
5330 Dependents i demostradors de botigues, magatzems, quioscos i mercats ambulants
6011 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i jardins
6012 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins
6021 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles, llevat d'hortes, planters i jardins
6022 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agrícoles d'hortes, planters i jardins
6111 Treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i els animals domèstics de pell valuosa
6112 Treballadors per compte propi qualificats en activitats avícoles
6119 Altres treballadors per compte propi qualificats en activitats ramaderes
6121 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes, incloses les d'animals de companyia i animals domèstics de pell valuosa
6122 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats avícoles
6129 Altres treballadors per compte d'altri qualificats en activitats ramaderes
6210 Treballadors per compte propi qualificats en activitats agropecuàries
6220 Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars
6230 Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuàries
6241 Talladors, serradors i altres treballadors forestals
6242 Carboners de carbó vegetal i similars
6311 Treballadors per compte propi qualificats en la cria d'espècies aquàtiques
6312 Pescadors per compte propi fluvials i de litoral
6313 Pescadors per compte propi d'altura
6314 Caçadors per compte propi
6321 Treballadors per compte d'altri qualificats en la cria d'espècies aquàtiques
6322 Pescadors per compte d'altri fluvials i de litoral
6323 Pescadors per compte d'altri d'altura
6324 Caçadors per compte d'altri
7010 Encarregats i caps d'equip d'obres estructurals de la construcció
7020 Caps de taller i encarregats de treballadors d'acabats d'edificis
7030 Encarregats de pintors, empaperadors i similars
7110 Paletes i paredadors
7120 Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars
7130 Fusters
7140 Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció
7210 Arrebossadors de morter, enguixadors i estucadors
7220 Lampistes i instal·ladors de canonades
7230 Electricistes de la construcció i similars
7240 Pintors, envernissadors, empaperadors i similars
7250 Personal de neteja de façanes d'edificis i escura-xemeneies
7291 Ensostradors
7292 Parqueters, enrajoladors i similars
7293 Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització
7294 Vidriers
7299 Altres treballadors d'acabats de la construcció
7310 Caps de taller i encarregats d'emmotlladors, soldadors, muntadors d'estructures metàl·liques i similars
7320 Caps de taller de vehicles de motor
7331 Caps de taller de màquines agrícoles i industrials
7332 Caps de taller de motors d'avió
7340 Caps d'equip de mecànics i ajustadors d'equips elèctrics i electrònics
7410 Encarregats i capatassos de la mineria
7421 Miners, pedrers i similars
7422 Artillers metxers de mines
7423 Trossejadors, picadors i gravadors de pedra
7511 Emmotlladors
7512 Soldadors i oxitalladors
7513 Planxistes i calderers
7514 Muntadors d'estructures metàl·liques
7515 Muntadors i empalmadors de cables
7516 Bussos
7521 Ferrers i forjadors
7522 Treballadors de la fabricació d'eines, mecànics i ajustadors, modelistes, matricers i similars
7523 Ajustadors operadors de màquines eines
7524 Polidors de metalls i esmolets d'eines
7611 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor
7612 Mecànics i ajustadors de motors d'avió
7613 Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial
7621 Mecànics i reparadors d'equips elèctrics
7622 Ajustadors i reparadors d'equips electrònics
7623 Instal·ladors i reparadors d'equips telefònics i telegràfics
7624 Instal·ladors i reparadors de línies elèctriques
7711 Rellotgers i mecànics d'instruments de precisió
7712 Constructors i afinadors d'instruments musicals
7713 Joiers, orfebres i argenters
7721 Caixistes, monotipistes i similars
7722 Estereotipistes i galvanotipistes
7723 Gravadors d'impremta i treballadors similars
7724 Treballadors de laboratoris fotogràfics i similars
7725 Enquadernadors i similars
7726 Impressors de serigrafia i estampadors de planxa i tèxtils
7731 Treballadors de la ceràmica, terrissaires i similars
7732 Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de vidre
7733 Gravadors de vidre
7734 Pintors, decoradors de vidre, ceràmica i altres materials
7741 Artesans de la fusta i materials similars
7742 Artesans del tèxtil, el cuir i materials similars
7801 Matadors i treballadors de les indústries càrnies i del peix
7802 Forners, pastissers i confiters
7803 Treballadors del tractament de la llet i l'elaboració de productes lactis, i gelaters
7804 Treballadors de la conservació de fruites i verdures
7805 Tastadors i classificadors d'aliments i begudes
7806 Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats
7911 Treballadors del tractament de la fusta
7912 Ajustadors de màquines de treballar la fusta
7913 Cistellers, raspallaires i treballadors similars
7920 Ebenistes i treballadors similars
7931 Preparadors de la fibra
7932 Teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i similars
7933 Sastres, modistes i barreters
7934 Pelleters i treballadors similars
7935 Patronistes i talladors de teles, cuir i pell
7936 Cosidors a mà, brodadors i similars
7937 Tapissers, matalassers i similars
7941 Adobers i preparadors de pells
7942 Sabaters i similars
8010 Encarregats d'instal·lacions mineres
8020 Encarregats d'instal·lacions de processament de metalls
8030 Encarregats de taller de vidrieria, ceràmica i similars
8040 Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper
8050 Caps d'equip d'instal·lacions de tractament químic
8060 Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars
8070 Caps d'equip d'operadors de robots industrials
8111 Operadors d'instal·lacions mineres
8112 Operadors d'instal·lacions de preparació de minerals i roques
8113 Sondistes i treballadors similars
8121 Operadors de forns de minerals i forns de primera fusió de metalls
8122 Operadors de forns de segona fusió, màquines de colar i emmotllar metalls, i operadors de trens de laminatge
8123 Operadors d'instal·lacions de tractament tèrmic de metalls
8124 Operadors de màquines trefiladores i estiradores de metalls
8131 Operadors de forns de vidrieria i ceràmica, i màquines similars
8139 Altres operadors d'instal·lacions de vidrieria i ceràmica
8141 Operadors de serradora, màquines de contraplacar i instal·lacions similars de tractament de la fusta
8142 Operadors d'instal·lacions de fabricació de pasta de paper
8143 Operadors d'instal·lacions de fabricació de paper
8151 Operadors de màquines matxucadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques
8152 Operadors d'instal·lacions de tractament químic i tèrmic
8153 Operadors d'equips de filtració i separació de substàncies químiques
8154 Operadors d'equips de destil·lació i reacció química, llevat del tractament del petroli i el gas natural
8155 Operadors de refineries del petroli i el gas natural
8159 Altres operadors d'instal·lacions de tractament de productes químics
8161 Operadors d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica
8162 Operadors de calderes i màquines de vapor
8163 Operadors d'instal·lacions d'incineració, tractament d'aigües i altres operadors de plantes similars
8170 Operadors de robots industrials
8210 Encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls
8220 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes químics
8230 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i material plàstic
8240 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes de fusta
8250 Caps de taller d'impremta, enquadernació i fabricació de productes de paper
8260 Encarregats d'operadors de màquines de fabricar productes tèxtils i articles de pell i cuir
8270 Encarregats d'operadors de màquines d'elaborar productes alimentaris, begudes i tabac
8280 Encarregats de muntadors
8311 Operadors de màquines eines
8312 Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics
8321 Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics i cosmètics
8322 Operadors de màquines de fabricar municions i explosius
8323 Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i recobridores de metalls
8324 Operadors de màquines de fabricar accessoris fotogràfics
8329 Altres operadors de màquines de fabricar productes químics
8331 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú
8332 Operadors de màquines de fabricar productes de matèries plàstiques
8340 Operadors de màquines de fabricar productes de fusta
8351 Operadors de màquines d'imprimir
8352 Operadors de màquines d'enquadernar
8353 Operadors de màquines de fabricar productes de paper i cartó
8361 Operadors de màquines de preparar fibres, filar i cabdellar
8362 Operadors de telers i altres màquines de teixir
8363 Operadors de màquines de cosir i brodar
8364 Operadors de màquines de blanquejar, tenyir, rentar i tintar
8365 Operadors de màquines de tractar la pell i el cuir
8366 Operadors de màquines de fabricar calçat
8369 Altres operadors de màquines de fabricar productes textils i articles de pell i cuir
8371 Operadors de màquines d'elaborar productes derivats de la carn, el peix i el marisc
8372 Operadors de màquines de tractar la llet i elaborar productes lactis, i de gelateria
8373 Operadors de màquines de moldre cereals i espècies
8374 Operadors de màquines d'elaborar productes de fleca, rebosteria, articles de xocolata i productes a base de cereals
8375 Operadors de màquines d'elaborar productes derivats de fruites, verdures i fruita seca
8376 Operadors de màquines de refinar i fabricar sucre
8377 Operadors de màquines d'elaborar te, cafè i cacau
8378 Operadors de màquines d'elaborar begudes alcohòliques i no alcohòliques, llevat de sucs de fruites
8379 Operadors de màquines d'elaborar productes del tabac
8411 Muntadors de maquinària mecànica
8412 Muntadors de maquinària elèctrica
8413 Muntadors d'equips electrònics
8414 Engalzadors de productes metàl·lics, de cautxú i plàstic
8415 Muntadors engalzadors de productes de fusta i materials similars
8416 Muntadors de productes de cartó, tèxtils i materials similars
8417 Muntadors engalzadors de productes mixtos
8490 Altres muntadors i engalzadors
8511 Maquinistes de locomotora
8512 Agents de maniobres ferroviàries
8520 Encarregats d'operadors de maquinària de moviment de terres i materials
8530 Operadors de maquinària agrícola mòbil
8541 Conductors de maquinària de moviments de terres i equips similars
8542 Operadors de grues, camions muntacàrregues i maquinària similar de moviment de materials
8543 Operadors de carretons elevadors
8550 Mariners de coberta de vaixell i similars
8610 Taxistes i conductors d'automòbils i furgonetes
8620 Conductors d'autobusos
8630 Conductors de camions
8640 Conductors de motocicletes i ciclomotors
9001 Venedors ambulants
9002 Venedors a domicili i per telèfon
9110 Empleats domèstics
9121 Personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars
9122 Bugaders, planxadors i similars
9211 Conserges d'edificis
9212 Netejavidres, netejadors de vehicles i similars
9220 Vigilants, guardians i similars
9310 Enllustradors i altres treballadors d'oficis de carrer
9320 Ordenances
9330 Mossos d'equipatge i similars
9340 Llegidors de comptadors (aigua, etc.) i recaptadors de monedes de màquines expenedores
9351 Escombriaires
9352 Escombradors i similars
9410 Peons agrícoles
9420 Peons ramaders
9430 Peons agropecuaris
9440 Peons forestals
9450 Peons pesquers
9500 Peons de la mineria
9601 Peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, preses i construccions similars
9602 Peons de la construcció d'edificis
9700 Peons de les indústries manufactureres
9800 Peons del transport i descarregadors