Skip to main content

1128 — Directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i altres serveis semblants planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de serveis de l'empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de serveis d'atencions personals, neteja o serveis semblants.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment dels programes.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu assalariats (1406)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. empresa serveis personals i neteja

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18