Skip to main content

21220 — Director de producció (llevat de la producció agrària)

  Exerceix les funcions pròpies dels directors de departament amb relació a les activitats de producció d'una empresa. Avalua les necessitats de producció, la capacitat de les instal·lacions i el seu rendiment efectiu; consulta amb el director general sobre la política de producció i amb la resta de caps de departament sobre assumptes relacionats amb la planificació corresponent, com ara recursos financers, mà d'obra disponible , proveïment de materials, comercialització i distribució; elabora, amb l'ajut dels seus col·laboradors, el programa de producció, i calcula el temps i les quantitats que caldrà invertir, i també les necessitats de material i mà d'obra; adopta mesures per a la conservació de la planta i la renovació de l'equip, i estableix les normes d'inspecció i control de la producció.

  Els directors i els caps d'explotació agráries es classifiquen en el subgrup 60.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  1122 Directors de departaments de producció d'empreses industrials 1
  1123 Directors de departaments de producció d'empreses de construcció 1
  1126 Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions 3
  1127 Directors de departaments d'operacions d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses 1
  1128 Directors de departaments d'operacions d'empreses de serveis personals, neteja i similars 1
  1129 Directors de departaments de producció i operacions d'altres empreses no classificades en altres apartats 6
  1402 Gerents d'empreses industrials amb menys de deu assalariats 2
  1403 Gerents d'empreses de construcció amb menys de deu assalariats 2
  1404 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats 2
  1405 Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses amb menys de deu assalariats 2
  1406 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars amb menys de deu assalariats 2
  1409 Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats 2
  1702 Gerents d'empreses industrials sense assalariats 1
  1703 Gerents d'empreses de construcció sense assalariats 1
  1704 Gerents d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions sense assalariats 1
  1705 Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses sense assalariats 1
  1706 Gerents d'empreses de serveis, atencions personals, neteja i similars sense assalariats 1
  1709 Gerents d'altres empreses sense assalariats 1