Skip to main content

1126 — Directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de serveis de l'empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de serveis relacionades amb els transports, l'emmagatzematge i les comunicacions.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment de les normes quantitatives de prestació de servieis.
  • Planificar i dirigir les operacions diàries i controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions
  • Director provincial de correus

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de transport, emmagatzematge i comunicacions amb menys de deu assalariats (1404)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. empresa transport i comunicacions