Skip to main content

1219 — Directors de polítiques i planificació i d'altres departaments administratius ncaa

  En aquest grup primari s'inclouen els directors de polítiques i planificació, els quals planifiquen, organitzen, dirigeixen i coordinen activitats de planificació estratègica i d'assessorament sobre polítiques dins de l'Administració pública o per a organitzacions no governamentals o entitats del sector privat, o gestionen les activitats d'empreses que presten serveis de planificació estratègica i d'assessorament sobre polítiques. També s'hi inclouen els directors de departaments administratius i de serveis ncaa (no classificats en altres apartats) del subgrup 121 "Directors de departaments administratius". S'hi inclouen, per exemple, ocupacions com les de director de serveis administratius, director d'instal·lacions o director de serveis de neteja, ja siguin directors de departaments de grans empreses o organitzacions o directors d'empreses que proveeixen els serveis esmentats a altres empreses o organitzacions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Elaborar, aplicar i supervisar plans, programes, polítiques, processos, sistemes i procediments estratègics per assolir finalitats o objectius o complir normes de treball.
  • Elaborar, dirigir i administrar estudis i anàlisis de polítiques i participar-hi.
  • Coordinar l'aplicació de polítiques i pràctiques.
  • Establir mesures de l'activitat i mesuraments de la responsabilitat.
  • Dirigir i gestionar les activitats del personal d'elaboració de polítiques i de planificació estratègica.
  • Representar l'empresa o l'organització en negociacions i en convencions, seminaris, audiències públiques i fòrums.
  • Exercir tasques d'assistència, estudi i assessorament en els àmbits administratiu, operatiu i de planificació estratègica a l'alta direcció sobre qüestions com ara la gestió de les instal·lacions de l'empresa i dels serveis administratius.
  • Desenvolupar i gestionar els recursos administratius i físics de l'organització.
  • Elaborar i aplicar declaracions i directrius en matèries administratives i de procediment per a ús del personal de l'organització.
  • Analitzar qüestions i iniciatives complexes en relació amb la gestió dels recursos que afectin l'organització i preparar els informes corresponents, correspondència i documents.
  • Prestar informació i assistència per a la preparació d'informes financers i de pressupostos.
  • Dirigir, gestionar i formar el personal administratiu per garantir el desenvolupament sense problemes de les activitats i el subministrament d'informació de forma precisa i oportuna.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Consultar directors executius i directors d'altres departaments.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'instal·lacions
  • Directors de departaments de control de qualitat
  • Directors de planificació corporativa
  • Directors de serveis de neteja
  • Subdirectors de l'Administració pública ncaa

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors departaments administratius ncaa