Skip to main content

8040 — Encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper

  Els encarregats de taller de fusta i caps d'equip de fabricació de paper dirigeixen les activitats dels operadors en instal·lacions per al treball de la fusta i la fabricació de paper.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip de fabricació de paper
  • Encarregat de taller d'instal·lacions de tractament de la fusta

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Encarregats taller fusta i caps equip fab. paper

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3206 Supervisors d'indústries de la fusta i de la pasta de paper 2