Skip to main content

8312 — Operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics

  Els operadors de màquines de fabricar productes derivats de minerals no metàl·lics accionen i vigilen màquines per tal de fabricar i acabar diversos prefabricats de formigó o pedra, fins i tot la pedra artificial, per a la indústria de la construcció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Atendre, accionar i vigilar màquines per tallar, serrar, igualar, suavitzar i polir pedres que han de ser utilitzades per a la construcció, fins i tot les de pedra artificial.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines extrusores, d'emmotllar, de mesclar i de moldre per elaborar diversos prefabricats de formigó (per exemple, vorades, lloses, pals, tubs modelats, planxes per a la construcció de murs i envans).
  • Atendre, accionar i vigilar màquines per a l'elaboració de prefabricats de fibrociment, com ara plaques per a la construcció de cobertes i per a canonades.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines que mesclen sorra, grava, ciment i aigua per fabricar formigó.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina de fabricar pedra artificial
  • Operador de màquina de productes prefabricats de formigó
  • Operador de sitges de ciment

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màq. fab. prod. minerals no metàl·lics