Skip to main content

8210 — Encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls

  Els encarregats d'operadors de màquines de treballar metalls dirigeixen, controlen i supervisen activitats d'operadors de màquines de treballar metalls i altres productes minerals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'operadors de máquines de treballar metalls

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip de soldadors (7310)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Encarregats operadors màquines treballar metalls

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3209 Supervisors d'altres indústries manufactureres 8