Skip to main content

Els paletes i paredadors construeixen i reparen fonaments i obres completes, revesteixen i decoren els murs, sostres i terres dels edificis amb maons i peces de mosaics. Duen a terme treballs de restauració, manteniment i reparació.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar pedres, maons massissos o buits i altres elements de construcció semblants per edificar o reparar murs, envans, xemeneies i altres obres.
  • Construir voreres, vorades i calçades de pedra.
  • Estendre amb la paleta l'argamassa sobre els maons o peces de construcció.
  • Comprovar, amb el nivell i la plomada, l'horitzontalitat i la verticalitat de l'estructura a mesura que avancen les obres.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Paleta

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Capatàs de construcció d'edificis (7010)
  • Muntador d'elements prefabricats de la construcció (7140)
  • Peó de la construcció (9601, 9602)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Paletes i paredadors

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
7122 Paletes i paredadors
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
7121 Paletes