Skip to main content

1124 — Directors de departaments d'operacions d'empreses de comerç

  Els directors de departaments d'operacions d'empreses de comerç a l'engròs i al detall planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats comercials de l'empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats de l'empresa de comerç.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment de les normes aplicables al volum de les operacions.
  • Planificar i dirigir les operacions comercials diàries.
  • Controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, la formació i el rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de comerç

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent empreses de comerç a l'engròs amb menys de deu assalariats (1210)
  • Gerent empreses de comerç al detall amb menys de deu assalariats (1220)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. operacions empresa comerç