Skip to main content

3423 — Professionals de suport de les administracions públiques de serveis socials

  Els professionales de suport de les administracions públiques de serveis socials examinen sol·licituds de prestacions monetàries o en espècie de la seguretat social per tal de determinar el dret a rebre aquestes prestacions i la seva quantia, i remeten els casos excepcionals o importants als seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Aconsellar els particulars, les empreses i les organitzacions sobre la interpretació adequada de les lleis i els reglaments relatius als règims públics de la Seguretat Social.
  • Aconsellar sobre les modalitats d'atribució de les prestacions i sobre els drets i obligacions del públic.
  • Examinar sol·licituds i atres documents pertinents per determinar el tipus la quantia de les prestacions que s'hagin de concedir als interessats.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professionals de suport de les administracions públiques de pensions
  • Professionals de suport de les administracions públiques de prestacions socials

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. suport administració pública, servei social