Skip to main content

17450 — Empresari d'espectacles taurins

    Com a propietari o arrendatari de places de toros organitza espectacles taurins contractant els toreros, adquirint els caps de bestiar que han de torejar i finançant l'espectacle.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.