Skip to main content

33150 — Empleat d'operacions financeres

    Efectua feines generals relacionades amb les operacions financeres en empreses o en establiments bancaris no relacionades directament amb el servei de caixa, com ara entrevistar clients i informar-los d'inversions i mercat de títols, portar-ne els registres, de compra i venda d'efectes bancaris i altres de similars.

    Es pot especialitzar en moneda estrangera, xecs de viatge o altres menes d'operacions directes amb els clients, i pot ser designat d'acord amb aquesta especialització.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.