Skip to main content

62190 — Altres treballadors de l'agricultura

    S'hi inclouen els treballadors agrícoles no classificats en els epígrafs anteriors d'aquest grup primari, com ara aquells que d'una manera eventual es dediquen exclusivament a la recol·lecció de cereals o dels fruits dels arbres (verema, recol·lecció de l'oliva, etc.).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.