Skip to main content

77390 — Altres matadors, carnissers i similars

    S'hi inclouen els matadors, carnissers i similars no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que s'especialitzen en el tractament i la preparació de les despulles per a la fabricació d'aliments elaborats amb carn, els que s'encarreguen en els diferents tractaments necessaris en l'elaboració de budells, frescos o salats, procedents de tota mena de bestiar i els que acompleixen tasques de sacrifici, plomada, esviscerat, especejament, desossat i elaboració de productes comestibles en els escorxadors d'aus i conills.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.