Skip to main content

032 — Enginyers tècnics de telecomunicacions

    Les persones compreses en aquest grup primari dirigeixen, sota les instruccions dels enginyers superiors, l'execució material de la construcció de tota mena d'instal·lacions i centrals telegràfiques, telefòniques i radioelèctriques, equips electrònics, línies i altres mitjans o dispositius de comunicació elèctrica a distància, mitjançant la parla o la paraula escrita, sons, facsímil, telefotografia i televisió, i també de xarxes pneumàtiques destinades al transport de missatges telegràfics o telefònics i de documents relacionats amb els serveis de telecomunicació, amb totes les ampliacions, els canvis, les substitucions, les modificacions i les reparacions que calgui fer en instal·lacions ja efectuades; s'encarreguen de la instal·lació de les indústries que produeixin, modifiquin o reparin els mitjans, els aparells o els dispositius emprats en telecomunicació i el material utilitzat en les línies aèries, subterrànies o submarines i, així mateix, de l'execució material de la instal·lació i la de les fàbriques d'abastament o transformació d'energia elèctrica, si es fa servir exclusivament en els serveis de telecomunicació, amb el control tècnic i el manteniment corresponents.